English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Analys av metaller i båtbottenfärg

ALS erbjuder ackrediterad analys av metallerna tenn (Sn), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) i båtbottenfärg. Vi analyserar totala halten tenn i provet, vilket är en indirekt indikation på om TBT (tributyltenn) förekommer i färgen. Denna analys erbjuds i samarbete med Svenska Båtunionen. Vid frågor ska Svenska Båtunionen kontaktas.

Biocider i båtbottenfärg påverkar miljön negativt

Det är vanligt att båtbottnar målas med en färg som innehåller biocider (bekämpningsmedel) för att förhindra att organismer, som tex havstulpaner och alger, sätter sig på skrovet vilket gör att friktionen ökar och båten går långsammare. Vanliga biocider är tex koppar, zink, bly och TBT. Gifterna påverkar inte bara de organismer som sätter sig på båten, de läcker även ut i vattnet där de påverkar andra växter och djur.

Det är framförallt de tennorganiska föreningarna, som TBT (tributyltenn), som är skadliga för miljön i vattnet. Alla tennorganiska föreningar innehåller tenn. Tennorganiska föreningar är idag förbjudna i båtbottenfärg, men det kan finnas kvar i gammal färg i underliggande lager på båtskroven.

Koppar och zink förekommer fortfarande i många båtbottenfärger. Dessa metaller kan i höga koncentrationer också vara skadliga för vattenlevande organismer.

Det förekommer även båtar som är målade med blyhaltig färg. Även bly är ett giftigt ämne och det är inte tillåtet att använda blyhaltig färg på båtbottnar.

Riktvärden och rekommendationer vid höga halter

Denna analys erbjuds i samarbete med Svenska Båtunionen. Kontakta Svenska Båtunionen för att få aktuella referensvärden. 

Om båtbottenfärgen visar sig innehålla höga halter av någon eller några av dessa metaller, rekommenderas det att all gammal färg tas bort. Det är dock viktigt att se till att borttagandet av färgen sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljö och hälsa hos den som tar bort färgen. 

Idag finns inga nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga halter av olika metaller i båtbottenfärg. Det har dock tagits fram rådgivande referensvärden för några biocider (kontakta Svenska Båtunionen för mer information). 

ALS laboratorium är ackrediterat av Swedac för analys av metaller i båtbottenfärg. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel på de analysresultat som levereras till kund.

Beställning och provtagning

Beställning och betalning sker online. Provtagningsinstruktion och orderblankett som ska skickas tillsammans med provet kan laddas ner nedan. Observera att för prover av båtbottenfärg så skickar ALS inte ut något provtagningsmaterial.

Provtagningsinstruktion
Orderblankett (ska fyllas i och skickas tillsammans med provet) 

Kontakta Svenska Båtunionen vid eventuella frågor: miljo@batunionen.se.

BESTÄLL ANALYS AV BÅTBOTTENFÄRG

 

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.